Trilingual Website           Français            English           Hmoob                                         Ntawv/Tswv Yim        Ntawv/Xyoo              
NTSIAB LUS

Nthuav: Teeb Meem Ua Neej

Ntsuas: Poj Niam Siab Ntsws

Twm: Ntawv Tshawb Nrhiav

Khaws: Liv Xwm & Puav pheej

Twv: Txhiaj Txhais

Seev: Zaj nkauj & Kwv Txhiaj

Saib: Duab Thaij

Ntsia: Duab Teeb

Mloog: Xov Tooj Cua Hmoob

Piav: Dab Neeg Rau Menyuam

Kawm: Ntawm & Txuj Ci Hmoob

Nrhiav neeg sau:  ZajLus, PajHuam, ...
    Thov Kev Pab         Kev Cai        Tswv Yim Tsim Lub VevXaij  
Cov ntawv no yog Nkauj Hli Yaj (Kao-Ly Yang) tug tsim txij xyoo 2002 los, los sis yog nws yog tus tswj kav
Tsis pub sim muag noj muag haus. Yog yuav siv cov ntawv, cov duab los sis lwm yam, yuav tsum thov nws tso cai ua ntej
TEEB MEEM UA NEEJ
Nws Tus Hluas Nkauj Raug Deev.


Tus Sau: Nkauj Hli Yaj
                                                     English version
                                                    
Version française

TubOo tab tom noj mov, xov tooj ho nrov zoj;  zoo li niam mob pob ntseg diam ne.
Leej twg tseem hu tuaj thiab, twb tshaj kaum moo tsaus ntuj lawm nas ?
Nws mus teb kiag, tuav rawv rab niag diav, zom zom mov.
- Aws, aws? Vuag?! Dag los tiag?

Tsis hnov TubOo hais lus li lawm.

Tsis kav, TubOo tseem yog ib nyuag tub hluas, nplooj siab mas tsuas xav txog Maivkawm tus yam ntxwv luag ntxhi xwb.

Nws tso tej niag zag pas, zaum zaum. Leej niam tig saib, tsis paub meej hais tias leej tub twb nyuab siab heev lawm; tsis hais ib lo tsam chim ntxiv. Lawv txiv yeej tuag thaum nws tseem yau. TubOo yog tib leeg tub xwb. nws muaj xya leej muam.

Yog nws tus phooj ywg Pobzeb hu nws. Pobzeb qhia hais tias Ib tug txiv neej uas twb muaj poj niam lawm tseem tau deev Maivkawm lawm thiab. Tus txiv neej no tseem yog Maivkawm tus kws qhia ntawv. Nkawv ob leeg tab tom tuaj hais plaub tim Pobzeb txiv. Tus ntxhais, muaj ib plab me nyuam, xav mus ua niam yau. Tus hmoob, uas sawv daws paub lub qe tas, los tseem khav hais tias nws yog dovtawj Dawsphiv.
-Nws yeej muaj poj niam lawm laid? ... Niag npua, niag tsiaj no, lod. Nws twb muaj poj niam zoo nkauj diad, niam yuav poj mab poj sua, ua cas tseem mus deev kuv tsus nkauj Hmoob thiab?


Nws tsis qab siab tham tag; tsis qab los noj mov. Saib saib thisvis, zaum zoo li tus ruam ruam.

Hmo ntawd, nws lub siab mam mob mob, tsis txawj tsum. Nws xav ntsoov txog niam nkauj Maivkawm. Nws twb tau cia siab hais tias thaum Maivkawm kawm ntawv tas ces nkawd yuav tau sib yuav no.
-Ab, kheev lam kuv lam paub nad, ua cas ne ...
- Ua cas dab tsi, nws niam rov nug nws.
Tsis teb ib los twg rov qab.

Sawv ntxov ntxov tsib teev, nws mus thau nws tus pas nuj ntses, ces cia li mus tom hav dej lawm xwb. Leej niam ntsias ntsoov ntawm qhov rais, ntsia nws taug kev mus, pab nyuab siab kawg.
Ntau hnub ntau hmo dhau mus, nws tsuas mus nuj ntses xwb.

Qhov muag tsaus nti, Tuboo tuaj mus tim peb caug Fevnaus. Cov poj niam yeej siab phem, tsis ntseeg ib tug twg. Tiag, nws tseem nyiam Maivkawm, nco tsis tseg li. Nws nplooj siab yeej lwj tag.
Nkag nkuj nkuav, mus ntsaub ub ntsaub no.

Ua cas lam pom kiag tus txiv neej uas tau deev nws hluas nkauj, niam fiav cev yuj yeev nrog nws poj niam tuaj. Txiv los muaj plhus ntxiag, niam los ntsej muag plees hmoov dawb paug zias. Tab sis, tsis pom Maivkawv nrog nkawd.

- Ntsej muag dev, koj tseem mus deev kuv hluas nkauj thiab. Nws ya loo mus muab Dawsphiv ntau pig poog, ncaws lwj ncaws liam. Cov neeg quaj qw zom zaws; ob tug tub ceev xwm khiav los txog ntua. Tus txiv twb vau nrog nws cov niag koob thaij duab. Tus poj niam ces ntsia niag txiv tag mus ntsia niag hmoob, tsis nti li, qhov ncauj zij nkas, txaj txaj kawg.

Tuboo raug khoo pw hauv av. Dawsphiv sawv muaj plhus ntxiag rov los, tab tom yuav qhib qhov ncauj no uas cas raug cem heev heev, ua rau nws ruam tas. Kaum phav lub qhov muag ntsia rawv nws cuag li yuav muab nws tom no. Ob peb tug neeg cam cem nws zom zaws cuag li yuav muab nws nqos.
- Nyuag dev, nyuag dev, koj tseem deev kuv hluas nkauj thiab. Vim li cas koj ho tsis yuav nws no?
-Niag npua, niag npua, koj yob niag npua tiag. Koj yuav pom lau,  zaum no xwb xwb koj yuav paub kev mus deev luag tug.

Cem tag los cem thiab, sawv daws mas txaj muag tag rau nkawv.

Tuboo tus txiv ntxawm ho tuaj phoom nkawv. Nws thiaj li mus zoj tom cov tub ceev xwm. Tus niam ntxawm tseem cheem cheem nws.

- Thov os, thov neb thiab os, ob tug tub ceev xwm. Txhob ntes kuv nyuag tub no. Nws tsis tau ua dab tsi phem. Nws yog niag neeg tu tu siab chim chim xwb. Tus Hmoob ntawd tau mus deev nws tus hluas nkauj. Nws twb muaj poj niam lawm. Tab sis tseem tau mus dag deev nws tus hluas nkauj tos kuv tus tub no chim ua luaj li!

Cov tub ceev xwm nyob tsis teb dab tsi li, saib saib lawv sawv daws, tsis tau paub yuav ua li cas.

Tus nais khu xiam ntsev tag. Sawv daws muab nws tsom ntsia, ua rau nws poj ntseg xiv kub lug, hos plhu liab ntsuab liab ntsuab; nws rua rua qhov ncauj xaiv xaiv lus, zoo li tus ruam lawm. Nws tus poj niam ces zoo li ib niag cav ntoo qhuav sawv nuj niab. Thaum tuaj zoo li dawb mos nyoos, tam si no ces zoo li doog xiav liab. Niag txiv ib nyuag qhib ncauj pib hais.
-Txhob ntes nws. Kuv yog tus...

- koj yog tus txhaum plaub, niag tub sab, niag dev. Ib tug, ob tug, tseem tsis tau txaus yees. Muaj poj niam lawm los tseem mus dag luag tej tus thiab. Puas yog? Dag tas, deev tas, tseem muab tso tseg vim nws tus menyuam yog menyuam ntxhais, tsis yog menyuam tub, puas yog? Niag neeg ntxub noob ntxhais, niag dev. Thaum koj nrog nws pw, koj ho xav txog dab tsi xwb? Ua cas koj tseem mus ua nws lub neej piam tas. Tej no vim koj niag neeg koj ceev tsis tau koj lub npe... Koj poj niam yug tsis tau tub rau koj li los?

Cov tasluaj sawv zoo li ob tug no no,  tsis paub keb qhov teeb meem no lawm. Nkawv yeej nkag siab zoo rau Tuboo. Sib ntsia sib ntsia ces tseem yuav hais.

Tuboo, chim chim tas zog, cia li hais lus mivkas rau cov tasluaj.
-Thov zam txim, nws mus deev kuv tus hluas nkauj. Nws dag nws poj niam. Nws yog tus tsim qhov teeb  meem no. Nws yog ib tug xibfwb uas tseem deev nws tus ntxhais kawm ntawv thiab. Nws cia li tso tus ntxhais thiab nws tus menyuam nkawm ob niam tub pov tseg.

Cov neeg nyias pib mus nyias. Ob tug tub ceev xwm saib rawv nkawv ib leej txiv neej. Dawsphiv sawv tus qhov ncauj iab zias hais tsis tau ib lo lus dab tsi. Zoo li ib lub txiv Phojqawsnej (Pomegranate), nws ncauj saus zi. Nws xav ntsuas nws tus kheej tsis tawm li lawm.

Ib tug tub ceev xwm thiaj tso Tuboo.
- Yog lub caij noj peb caug, wb  thiaj tsis ntes koj nawb. Tab sis yog koj tseem ua ntxiv, wb yuav tau coj koj mus kaw hauv nkuaj.

Niag poj niam mab suav nto hais ib suab: "Neeg tais caus!". Nws tig loo nrab qaum rau, mus ceev ceev tom chaw tawm lawm xwb.

Zaj dab neeg no thiab cov neeg uas tuav npe sau hauv no yeej tsis yog leej twg  zaj dab neeg los sis leej twg lub npe. Txhua tsav yam yog kuv tau tsim  los qhia txog neeg lub siab xwb.Txhais sau hnub 21 lub 12 hlis ntuj xyoo 2007

Copyrights 2007 Kao-Ly Yang
All rights reserved
                                           
                                               
ROV MUS SAUD
TOPICS OF 2007
January

Tseem tsis tau hlub tag
Un amour inachevé
An Unfinished Love

Tus poj niam txiav plaub hau uas kho kho siab
La coiffeuse langoureuse
The languorous Hairdresser

February
3 lub kub toj xub kev sib daj sib deev
Les trois perles faisant face à l'infidélité
The 3 Pearls Facing Unfaithfulness


June
Vim li cas NaisPhoo Vaj Pov raug mus nkuaj thiab Hmoob sawv pab thuab?
Comprendre le projet politique General Vang Pao et les réaction de la community hmong
Understanding Former General Vang Pao's Scheme and Hmong Community Reactions

July: Guest Writer: Malie Siong
LajZim thiab MasLias Txoj Kev Sib Hlub Hauv Nruab Siab
L'amour secret de Lazi et Malia
The Secret Love of Lazee and Malia


September
Guest Writer: Judy Yang
Txoj kev yeej ntev, tabsis peb yeej taug mus txog Asmeslivkas teb
La voyage fut long, mais nous sommes quand nous sommes enfin en Amérique
The journey seemed long, but we made it to America.

Guest Writer: May Zoua Hang
Dab Neeg Qhia Lub Hauv Paus Pib Ua Neeb Thiab Kev Siv Tsiaj Thiab Cuaj Yeej Ua Neeb
Mythe d e l'origine du chamanisme hmong et les usages du sacrifice des animaux et les fonctions des instruments du chaman
Myth of the Origin of Hmong Shamanism and Healing Uses of Animals for Sacrifice and Functions of Shaman's Tools


December
Part I:
Nws tus hluas nkauj raug deev
Le coeur trompé
The Heart Is Hurt.

Part II
Tus txiv neej uas xav tau ib tug tub
L'homme qui désire un fils
The man who desires a son

Ib tug poj ntsuam muaj 60 xyoo tus nqi taub hau.
The prix de fiancée d'une veuve de 60 ans.
The Bride Price of a 60-Year Old Widow.