TEEB MEEM UA NEEJ
Tos ntsia tus poj Hmoob pem ncauj kev               
Tus sau: Nkauj Hli Yaj (Kao-Ly Yang)  

- Thaum koj niam tuag, koj muaj pes tsawg xyoo?   
- Kuv tseem yau yau, tsis nco qab lawm.

Kabyeeb zaum xav twj ywm. Nws xav xav, tsis teb ib los lus ntxiv. Peb peb leeg noj noj mov ib pliag, nws rov piav toj.        
- Yus niam mas, yus yeej nco nco kawg. Twb loj hlob zoo li kuv no lawm los, yus tseem nco kawg.

- Puag thaum peb tseem nyob Vibnais, kuv txiv peb tuaj poob rau ib koog tsev nyob ze tus deb. Lawv khawb tau ib lub qhov dej rau Hmoob tuaj ev haus. Kuv twb muaj poj niam lawm, nej niam dab laug hlob lawm. Hmoob poob teb chaws coob coob, ces kuv nyuab nyuab siab; niaj tag kis sawv ntxov ntxov los zaum ntawd tus ntaiv. Lub sij hawm ntawd, peb nyob cov tsev muaj qab lawj. Kwv tij neej tsa sawv daws nquag tuaj ev dej ntawm lub qhov dej. Neeg coob coob nyob hauv xoom ces yog tsis tuaj ntxov ces tau tos ntev ntev.
Ib hnub, kuv txiv tseem hais rau kuv hais tias, «Tub, koj saib seb, tus poj niam ntawd zoo nkaus li koj niam tiag». Kuv pib ntsia nws zoo zoo tuaj. Kuv yeej pom pom nws taug kev tuaj; nws nquag nquag; ntau zaus, nws yog thawj tug pib tuaj ev dej. Tab sis, kuv ho tsis xav hais tias nws yuav zoo li kuv niam. Tus poj Hmoob ntawd tsis loj tsis siab, lub ntsej muag soob xais, ntev tsawv. Nws cov plaub haus khi ua ib lub viv tws. Nws niaj hnub hnav ib daim tiab nplog ntsuab ntsuab txais zem zas. Nws yeej zoo nkauj ntxim nyiam.

Txij hnub ntawd los, kuv niaj hnub sawv los zos seb thaum twg nws mam tuaj ev dej. Tos ntsiav ntsoov pem hauv kev seb nws puas tau tshwm. Yus ntsia ntsia lub xub ke ntawd mas, zoo li yus tos yus niam. Kuv yim ntsia, kuv yim nco kuv niam. Sim neej no, yug los, kuv yeej tsis pom kuv niam ib zaug. Tsuas pom tus poj hmoob no thiaj li zoo kiag li kuv niam xwb.

Lub caij peb los nyob Vibnais, peb Hmoob sawv daws yeej txom txom nyem noj haus thiab siab ntsws vim Hmoob tsis muaj teb chaws lawm, tsis muaj nom muaj tswv. Tus poj niam no ua rau kuv nco nco kuv niam; kev nco li no ho ua rau kuv tsis nco qab txog kev txom nyem nyob hauv lub chaw no. Kuv poj niam lawv niaj hnub mus lia thiam nqa mov noj. Wb tsuas muaj wb thawj tug menyuam xwb ces, tsis txom nyem tshaib heev.         

- Es tus poj niam hmoob ntawd mus qhov twg lawm?        

- Xyov tem, peb nyob nyob hauv Vibnais ces kuv txiv lawv ua tau ntaub ntawv tuaj Asmeslivkas teb, ces peb cia li tuaj teb chaws no lawm. Kuv tseem nco txog hnub peb yuav sawv kev. Kuv xav xav hais tias kuv yuav tsum qhia nws hais tias nws zoo li kuv niam. Tab sis, yus ho txaj txaj muag, ua tsis tau li ntawd thiab. Kuv tos tos nws tuaj txog, kuv ho ua xyem xyam tsis kam hais thiab. Kuv yeej xav paub seb nws lub suab puas zoo li kuv niam lus. Kuv tos tos, nws twb mus ev dej rov qab los. Kuv los tseem nug tsis tau ib los thiab. Tab sis, ua cas, zoo li thaum nws los txog ntawm peb qhov rooj, nws thiaj tsa suab nug kuv:       

- "Tub, hnov hais tias nej yuav mus Asmeslivkas teb no, puas yog?"     
Kuv mas zoo siab hnov nws lub suab kawg. Kuv thiaj teb:      
- "Yog mas niam tais,  tag kis peb yuav sawv kev mus."        
- "Ab, ua cas nej yuav tau mus os Tub es. Mus zoo nej mog. Mus es nug peb moo thiab nawb."       

Nws hais tas ces nws cia li ev nws thoob dej mus tsev lawm. Kuv mam niam nco nco nws cuag li nco kuv niam tau ib ntus thiab.

Eb, sim neej no, yus yug los, tsis pom yus niam ib zaug. Tseem mus muab tus poj hmoob no ua yus niam tau ob xyoos. Yus ua ntsuag tsis muaj niam no mas txom nyem siab kawg.
     

Zaj dab neeg no muab los ntawm ib zaj tiag. Cov npe thiab chaw raug hloov me ntsis tas. 

Copyrights © 2008 Kao-Ly Yang   
All rights reserved.

                                                   
ROV MUS SAUD
               Trilingual Website           Français            English           Hmoob                                         Ntawv/Tswv Yim        Ntawv/Xyoo              
NTSIAB LUS

Nthuav: Teeb Meem Ua Neej

Ntsuas: Poj Niam Siab Ntsws

Twm: Ntawv Tshawb Nrhiav

Khaws: Liv Xwm & Puav pheej

Twv: Txhiaj Txhais

Seev: Zaj nkauj & Kwv Txhiaj

Saib: Duab Thaij

Ntsia: Duab Teeb

Mloog: Xov Tooj Cua Hmoob

Piav: Dab Neeg Rau Menyuam

Kawm: Ntawm & Txuj Ci Hmoob

Nrhiav neeg sau:  ZajLus, PajHuam, ...
    Thov Kev Pab         Kev Cai        Tswv Yim Tsim Lub VevXaij  
Cov ntawv no yog Nkauj Hli Yaj (Kao-Ly Yang) tug tsim txij xyoo 2002 los, los sis yog nws yog tus tswj kav
Tsis pub sim muag noj muag haus. Yog yuav siv cov ntawv, cov duab los sis lwm yam, yuav tsum thov nws tso cai ua ntej
TOPICS OF 2008
January

Tos ntsia tus poj hmoob pem hauv kev
Regarder la femme hmong passer
Watching the Lady Coming


February
Sawv keb ces tsis rov qab lawm.
Partir pour ne pas revenir (poème)
Leave and Never Return


March
6 teev 30 caug (Paj huam)
6 heures et demie (poème)
6:30AM


April
Kev tsim ua dab qhuas nyob Fabkis teb
La recomposition des rituels hmong dans le contexte français
The Reproduction of the Hmong Ritual in the French Context

May
Faus tus hlub (paj huam)
Enterrer un amour (poème)
Bury a Love
(poem)

June
Cia wb cog txoj kev hlub (paj huam)
Plantons notre amour
Let Us Plant Our Love


Ob lub txiv duaj
Les deux peches poème
The Two Peaches


Lub Rooj los tsis pom nws
La chaise ne l'a pas vu   poème
The Chair Did Not See Him


July:
Lub hli seev ntxhi rau cov ntoo
La lune parlant aux arbres poème
The Moom Singing To the Trees

September


December