Trilingual Website           Français            English           Hmoob                                         Ntawv/Tswv Yim        Ntawv/Xyoo              
NTSIAB LUS

Nthuav: Teeb Meem Ua Neej

Ntsuas: Poj Niam Siab Ntsws

Twm: Ntawv Tshawb Nrhiav

Khaws: Liv Xwm & Puav pheej

Twv: Txhiaj Txhais

Seev: Zaj nkauj & Kwv Txhiaj

Saib: Duab Thaij

Ntsia: Duab Teeb

Mloog: Xov Tooj Cua Hmoob

Piav: Dab Neeg Rau Menyuam

Kawm: Ntawm & Txuj Ci Hmoob

Nrhiav neeg sau:  ZajLus, PajHuam, ...
    Kuv Kev Ua Hauj Lwm         Kuv Kev Ua Si         Thov Kev Pab         Kev Cai        Tswv Yim Tsim Lub VevXaij  

Cov ntawv no yog Nkauj Hli Yaj (Kao-Ly Yang) tug tsim txij xyoo 2002 los, los sis yog nws yog tus tswj kav
Tsis pub sim muag noj muag haus. Yog yuav siv cov ntawv, cov duab los sis lwm yam, yuav tsum thov nws tso cai ua ntej
TEEB MEEM UA NEEJ
Ts
eem tsis tau hlub tag

Tus Sau: Nkauj Hli Yaj
                                                    
English version
                                                    
Version française

Kuv nyiam nws. Kuv nyiam nws thaum nws luag, thaum nws co taub hau tsis paub tseeb hais tias yuav ntseeg los sis tsis ntseeg, thaum nws hnya, thaum nws taug tej txoj kev tav zas nyob tej npoo roob uas ntuj niam los nag ntub ntsuav es nws tseem muaj siab piav dab neeg kawg. Kuv nco thaum nws khi nws cov plaub hau dub nciab, ntxuav nws lub ntsej muag kheej lia, so nws ob lub qhov muag hlav li nplooj npleg, los sis tom nws ob daim nti ncauj kom liab tshiab tuaj, es thiaj ua rau nws zoo li tsis  nkees pes tsawg vim hais tias nws tau nrog cov niam txiv tham lig lig los sis mloog dab neeg ib hmos.        

Kuv tau ntsib nws thaum kuv muaj 19 xyoos. Nws tsis tau qhia kuv nws hnoob nyoog. Tab sis, kuv yeej paub hais tias nws laus tshaj kuv. Kuv tau ua nws luag, nrog nws mus ncig xyuas neeg tau 3 lim piam ua ntej nws rov qab mus Veescas sawv kev mus asmeslivkas teb. 11 xyoos tag los no, kuv cia li muab kuv lub neej ua txoj kev tshua tos nws seb nws puas rov qab los. Kuv nco nws txhua hnub txhua hmo. Ntuj nag tu lawm, ntuj no sawv tuaj, yeej tsis hnov nws xa xov tshwm. Ib xyoos dhau ib xyoos, txoj niag kev hlub tsuas loj hlob zuj zus tuaj, tsis paub ploj ib hmo los ib tav su kiag. Txawm wb tau sib ntsib zoo li ib ntsais muag xwb los, nyob hauv kuv nruab siab, kuv tsuas hlub nws ib leeg mus tas ib txhis.  

Txoj kev hlub no zoo li ib tug mob, pw lawm ces ntshe xeev tsis tau rov qab los. Kuv niam yug kuv yeej paub yeej pom kuv nplooj siab nco nws. Nws nquag tso dag pab kuv:  

- "Me tub es, ntshe thaum ub, nyob koj lub neej yav nram ntej, koj tau qiv nws nyiaj vob? Tos tam si no, koj yuav nco nws heev los ua kev them nws nuj nqi rov qab kom tiav."


Nws cov lus ua rau kuv niaj hnub luag luag.

Tsis yog them nuj nqi. Yog kev hlub tiag tiag. Kuv hlub nws vim hais tias nws yog kuv tus tav. Muaj tej hnub, kuv yeej kho siab kawg; kuv tsis paub hais tias yuav ua li cas thiaj mus cuag tau nws nyob sab ntuj nraum ub. Kuv yog ib tug tub pluag, ntshe yeej mus tsis cuag ib tug poj niam kawm ntawv siab, paub tab li nws.

Kuv yeej tsis paub dab tsi ntau dab tsi tseeb txog nws kiag. Nws tuaj li ntwg cua, peb lim piam tom qab xwb, twb ploj saum lub ntuj xiav lus lawm. Xyoo ntawd, yog xyoo uas kuv rov Nyablab teb los xyuas kuv niam thiab kuv txiv lawv. Kuv mus nyob tau Nyablab teb  4 lub xyoos diam. Kuv tsuas pom luag lwm haiv neeg muaj poj niam ntse xwb. Xyoo ntawd, kuv thiaj ntsib ib tug poj niam hmoob txawj ntse, ua rau kuv raug nyiam nws heev. Nws yog kuv thawj tug hlub.

Nws yog ib tug neeg xyuam xim ncauj xyuam xim siab, tsis tham txog nws tus kheej ntau, ua rau yus haj yam xav paub nws heev. Thaum nws nrog cov niam txiv tham, nws yeej txawj tso dag tso luag ua rau txhua leej txhua tus nyiam nws tag. Kuv ntsia nws mas zoo li nws ntxim hlub heev nrog nws ob lub hnab uas nws niam ev rawv, nws cov koob yees duab, nws poos txiv laum huab xeeb thiab nws lub me cev yiag ntxhias, lub tswv yim cus plaws, tsis hnyab tshaj 50 kislaus
.

Nws niam tuaj mob siab zias tham tsheej hnub tsheej hmo nrog peb cov niam txiv kwv tij neej tsa. Kuv nrog nraim nws, coj nws kev mus rau txhua lub zos. Nws qhia tau hais tias nws tab tom tshawb nrhiav rau nws daim ntawv yuav xeem mus ua ib tug kws tshawb fawb txog neeg txuj ci.

Lub sij hawm ntawd, kuv los kuv yeej hluas heev, tsis paub tab dab tsi txaus. Kuv ces tsuas nyiag nyiam nws vim hais tias kuv tsis tau pom ib tug poj niam hmoob muaj peev xwm npaum li nws uas tseem tuaj ib leeg tim tej lub zos nyob npoo roob npoo hav, rov tuaj kawm nws poj nws yawm tej txuj ci.      
  
Kev nyiam neeg ces zoo li ib nplooj siab dai vias, pw los dab ntub tsis tuaj, noj los tsis txaus yees. Ntshe yuav zoo li no mus xwb. Yeej tsis paub yuav ua li cas yuav mus nrhiav tau nws. Xov tooj los tsis muaj, chaw nyob los tsis tau.      

Kuv tsis kam yuav poj niam tseg; kuv niam kuv txiv lawv yeej txhawb kawg kom yuav ua ntej rov mus kawm kho mob nyob Nyablaj teb. Kuv yeej paub hais tias yuav nrhiav nws nyuab. Lub siab ces zoo li lub ntuj, tej hnub ces dub lus kho kho siab, tej hnub ho tshav tuaj muaj kev vam zog; tab sis 11 xyoos dhau los no, kuv nplooj siab nco yeej dai vias nyob ntawd.

Lub 11 hlis ntuj xyoo 2002, ua li cas kuv cia li thov tau nyiaj mus kawm kho mob ntxiv nyob rau Kasnasda. Kuv txiav txim siab xub mus tsaws nyob Asmeslivkas teb ua ntej. Xyoo no, kuv muaj 30 xyoo, tseem tsis tau muaj poj muaj sev.
       
Lub dav hlau ya tsaws ntua Fevxawsnaus. Kuv me nplooj siab nplooj ntsws yaj cuag li cua. Kuv vam hais tias kuv yuav mus nrhiav tau nws xwb. Kuv yeej xav tuaj Asmeslivkas teb ntev ntev lawm. Txawm lub teb chaws no loj heev, kev nrhiav nws yuav nyuab npaum li cas los kuv cia siab ntsoov hais tias lub ntuj yuav pab wb rov sib ntsib sib pom. Kuv tuaj cuag kiag Hmoob lub peb caug. Zoo siab heev, yuav tau mus ntsib nws.

Cov kwv tij neej tsa sawv daws coj siab zoo heev, niam txais tos kuv siab dawb paug. Lawv niam hu kuv plig, khi kuv tes, coj kuv mus noj mov tom tej lab thiab ua si thoob plaws lub zos no. Tej zaum lawv yeej ceeb me ntsis hais tias ua cas tseem muaj ib tug hmoob kawm tau dauvtawj kho mob nyob Nplog teb thiab. Kuv los kuv cia li nrog lawv zoo siab hais tias ua cas lawv yuav zoo siab ua luaj ntsib kuv vim hais tias peb hmoob ntshaw kev kawm ntawv siab thiab muaj suab muaj npe heev.    
     
Thaum kuv nyuam qhuav tuaj txog,  kuv tseem tsis muaj cuab kav nug cov npawg seb lawv puas paub kuv tus hlub tus tshua. Kuv xav mas lawv yuav tsum paub nws xwb vim hais tias poj niam hmoob kawm ntawv siab tsis muaj coob leej. Tab tsis, tsis zoo lam nug lawv ib tsam lawv ho xav li cas.

Ua cas Hmoob mivkas yuav nyiam qhuas lawv cov kws lij choj thiab dauvtawj heev ua luaj, li no kuv thiaj ua siab loj nug seb cov hmoob uas xeem tau dauvtawj muaj coob npaum li cas nyob teb chaws no. Kuv cov kwv tij thiaj tuav nws npe. Kuv mas zoo siab kawg nkaus thaum kuv hnov dheev nws lub me npe!

- "Es nws nyob qhov twg?"
- "Hauv no mas, hauv Fevxawsnaus!".

Kuv me nplooj siab luag ntxhi, kuv lub plawv dhia pig poog ceev li ceev tau  tuaj. Tab sis, kuv tsis pub kuv ntseg muag txawv txav ib tsam lawv lam paub kuv lub siab hlub nws. Kuv ua txuj nug ntxiv:  

- "Ua cas thiaj yuav ntsib lawv nrog lawv tham tau ne?"
- "Peb mas caw lawv sawv daws tuaj koom pluag mov khi tes rau koj nyob tom chav tsev OvKeshaus ob peb hnub saum no."      
  
Me yas suab, me nkauj hmoob nrov nrov ua luaj li. Muaj neeg coob heev tuaj saib kuv. Kuv ces tsuas ntsia ped ntsia nrad nrhiav nws xwb. Kuv ib tug kwv pib hais lus hauv pab taub, ua tsaug rau cov neeg tseem ceeb tuaj koom peb. Tab sis, tsis hnov nws lub npe li. Kuv niam tuav tug tes tag los tuav tug tes ntxiv thiab, noj los noj, nrog lawv txhua leej txhua tus tham. Sawv daws niam dhia ua si zom zaws. Coob leej niam hais lus luag ntxhi kom kuv nyob Asmeslivkas teb nrog lawv. Kuv ces nyob zoo li ib tug neeg uas yuav zoo siab los tsis zoo siab tsis tau, yuav tu siab los tu siab tsis tsheej.   

Tus kuv hlub, koj nyob qhov twg? Kuv me nploob siab quaj dhawv dhi. Kuv tos koj tau ntev ua luaj li. Kuv nco koj ua luaj. Kuv niam ua ib puas tsam yam kom kuv tau nrog koj xwb. Wb nyob ib lub zos los twb tsis ntsib koj ib pliag ib chim tiag.

Mus nrog lawv lavoo ib lwm rov los zaum, zoo li kuv lub siab tsis tu li, mob zuj zaws tuaj. Kuv niam zoo li yuav nqhis tsis nqhis dab tsi, xav hauv ib pas dej thiab nyob zaum ib leej xwb.       

Ua cas leej twg cia li khob kuv xwb pwg. Kuv tig loo ntsia, ua cas yog nws sad. Sawv ntsug, luag ntxhi, nws cev tes tuav kuv tes. Nws tseem ev ob lub hnab li qub, hnav ib lub tsho tiv no xim ntsuab doog. Nws cov plaub hau luv luv lawm.   

-"Nyob zoo! Yog koj sad. Koj puas nco kuv lawm nab?", nws nug kuv li no.  
Kuv tsuas rua rua ncauj luag.    
-"Koj nyob li cas lawm?"   

Kuv hais tsis tau ib lo lus li. Kuv ntsia nws tsis ntsees muag li. Ua cas nws coj ib lub nplhaib nyob nws phab tes laug ntawm tus ntiv tes thib plaub. Kuv lub qhov ncauj cia li tsuag qhuav kiag.

-" Zoo li koj tsis xis nyob sad ?" nws cia li nug kuv kiag.

Kuv teb tsis tau ib los li. Nws pom hais tias kuv coj txawv txawv. Nws thiaj maj mam hais lus rau kuv. 

-"Kuv los yeej zoo siab kawg rov tau ntsib koj thiab. Kuv hnov hais tias koj kawm tau los ua ib tug kws kho mob no."
- "Yog mas", kuv thiaj teb tau li no xwb. Kuv mas txaj muag thiab tu siab heev.   
- "Zoo kawg! Kuv zoo siab heev rau koj. Ab, muaj neeg coob coob hmo no uas xav ntsib koj heev, li no kuv yuav tsis nrog koj tham ntev. Kuv tsis paub hais tias yog koj no. Kuv tseem nco txog thaum koj ua kuv luag, coj kuv kev mus nrog Hmoob tham nyob teb chaws Nplog. Feej, sib ntsib li no nawb; kuv yuav mus tsev lawm. Kuv mam nug koj tus kws tus xov tooj. Ob peb hnub saum no, kuv mam hu koj. Es kuv zoo siab heev rov tau ntsib koj thiab." 

Nws cia li tig loo mus lawm, nqa kiag kuv lub me siab mus, tus kuv hlub tus kuv tshua, kuv me nplooj siab, kuv tseem hlub koj tsis tau txaus plawv. Lub caij lub nyoog ces yeej yaj li lawm. Ntshe yuav lwv tsis tau 11 lub xyoos uas cais wb. Kuv nyiam koj ua luaj xwb.


Zaj dab neeg no thiab cov neeg uas tuav npe sau hauv no yeej tsis yog leej twg  zaj dab neeg los sis leej twg lub npe. Txhua tsav yam yog kuv tau tsim  los qhia txog neeg lub siab xwb.

Txhais sau hnub 20 lub 1 hlis ntuj xyoo 2007


Copyrights 2006 Kao-Ly Yang
All rights reserved
                                           
                                               
ROV MUS SAUD
TOPICS OF 2007
January

Tseem tsis tau hlub tag
Un amour inachevé
An Unfinished Love

Tus poj niam txiav plaub hau uas kho kho siab
La coiffeuse langoureuse
The languorous Hairdresser

February
3 lub kub toj xub kev sib daj sib deev
Les trois perles faisant face à l'infidélité
The 3 Pearls Facing Unfaithfulness


June
Vim li cas NaisPhoo Vaj Pov raug mus nkuaj thiab Hmoob sawv pab thuab?
Comprendre le projet politique General Vang Pao et les réaction de la community hmong
Understanding Former General Vang Pao's Scheme and Hmong Community Reactions

July: Guest Writer: Malie Siong
LajZim thiab MasLias Txoj Kev Sib Hlub Hauv Nruab Siab
L'amour secret de Lazi et Malia
The Secret Love of Lazee and Malia


September
Guest Writer: Judy Yang
Txoj kev yeej ntev, tabsis peb yeej taug mus txog Asmeslivkas teb
La voyage fut long, mais nous sommes quand nous sommes enfin en Amérique
The journey seemed long, but we made it to America.

Guest Writer: May Zoua Hang
Dab Neeg Qhia Lub Hauv Paus Pib Ua Neeb Thiab Kev Siv Tsiaj Thiab Cuaj Yeej Ua Neeb
Mythe d e l'origine du chamanisme hmong et les usages du sacrifice des animaux et les fonctions des instruments du chaman
Myth of the Origin of Hmong Shamanism and Healing Uses of Animals for Sacrifice and Functions of Shaman's Tools


December
Part I:
Nws tus hluas nkauj raug deev
Le coeur trompé
The Heart Is Hurt.

Part II
Tus txiv neej uas xav tau ib tug tub
L'homme qui désire un fils
The man who desires a son

Ib tug poj ntsuam muaj 60 xyoo tus nqi taub hau.
The prix de fiancée d'une veuve de 60 ans.
The Bride Price of a 60-Year Old Widow.