Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des HmongIl y a un jour
Lou Yang

Un jour tu m’as dit que j’étais le meilleur pour toujours
A t’entendre ainsi, mon foie se chuchote de sourires
Que c’est réjouissant au foie
Si tu étais le soleil, je demanderais à être le ciel pour que tu sois au creux de ma poitrine
Si tu étais le nuage, je demanderais à être la bouffée de vent qui soufflerait pour nous faire envoler ensemble
Si tu étais la fleur, je demanderais à être l’insecte qui t’entourerait sans jamais te quitter
Si tu étais l’oiseau, je demanderais à être un arbre pour que tu t’y poses pour toujours

Traduite par Kao-Ly Yang


Muaj Ib Hnub
Luj Yaj

Ua ib hnub koj hais tias kuv yog tus zoo tshaj tag si neej no
Hnov dheev koj cov lus, kuv lub siab luag ntxhi
Yuav zoo, zoo lub siab
Yog tias koj yog lub hnub, kuv thov ua lub ntuj rau koj nyob hau lub xub ntiag
Tiag koj yog thooj huab, kuv thov ua ntwg cua tshuab wb ya mus ua ib kev
Yog tias koj yog lub paj, kuv thov ua tus kab nkag ib ncig tsis mus qhov twg
Yog tias yog tus noog, kuv thov ua tsob ntoo rau koj tsaws mus tas ib txhis
 


There is a Day
Lou Yang

One day, you told me that I am the best, and forever
Knowing your feeling, my heart smiles
It is a wonderful thing for my heart
If you are the sun, I will ask to be the sky so that you will rest at my chest
If you are the cloud, I will ask to be the puff of the wind that blows us together
If you are the flower, I will ask to be the insect that keeps you
If you are the bird, I will ask to be the tree where you pose forever.

Translated by Kao-Ly Yang


Le Temps des cerises

Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur

Mais il est bien court le temps des cerises
Où l'on s'en va à deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles
Cerises d'amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en gouttes de sang
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant

Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur des chagrins d'amour
Evitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour

J'aimerai toujours le temps des cerises
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et Dame Fortune, en m'étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur

Chanson populaire :  Le temps des cerises
Paroles : Jean-Baptiste Clément,
Musique : A. Renard   1867
Autres interprètes : Fred Gouin, André Dassary, Suzy Delair, Jean Lumière, Tino Rossi, Yves Montand, Nana Mouskoury, Colette Renard

Visiter la maison d’édition « Le Temps des Cerises » :  http://www.letempsdescerises.net


Lub Caij Txiv Ntshav Liab Siav

Thaum peb rov mus txog lub caij uas cov txiv ntshav liab siav
Thiab cov me noog liaj noog luv
Dhia yam tsheej vuag qw ua luag
Cov me hluas nkauj kho siab khuav
Cov hluas nkauj nrog lawv cov hluas nraug zoo siab tshav ntuj nrig.
Thaum peb rov hu nkauj txog txiv ntshav liab siav
Nyuag noog dag yuav xuav kuj kaub luag ntxhi

Ab, ua licas luv tiag tiag lub me caij cov txiv ntshav liab siav
Es wb sib tuav tes npau suav toog mus de
Cov me qhwv ntsej
Cov txiv ntshav liab tshiab khiv cuag li kev hlub
Uas poob ntog pes lees mus zais rau hauv qab nplooj liab li ntshav.
Ua li cas yuav luv tiag lub me caij cov txiv ntshav liab siav
Uas zoo li cov paj zeb es yus niam npau suav toog mus de xwb

Thaum nej nyob rau lub caij txiv ntshav liab siav
Yog nej ntshai kev kho siab
Txhob mus ze cov me zoo hluas nkauj
Kuv ces yeej tsis rhiab tej nyuag kev kho plawv ntawd
Ntshe kuv yuav nyob tsis muaj ib hnub siab kaj nthawv
Thaum nej nyob rau lub niag caij txiv ntshav liab siav
Nej yeej yuav pom kev kho siab sawv

Ntshe kuv yuav nyiam mus tsis paub tag lub me caij txiv ntshav liab siav
Yog lub caij ntawd thiaj ua rau kuv khaws nyob nruab siab
Ib txoj kab tawg pleb liab
Uas Niam Nkauj Kub tau faib rau kuv tswj
Es nws yuav kho tsis tau kuv me nplooj siab lwj
Kuv yuav ua licas nco mus tas ib txhis lub caij txiv ntshav liab siav
Thiab txoj me npau suav khuam nkaus mus tas li rau kuv nruab plawv khi.

Nkauj Fabkis :  Le temps des cerises
Tus sau : Jean-Baptiste Clément,
Tus tsim suab nkauj: A. Renard   1867
cov hu nkauj: Fred Gouin, André Dassary, Suzy Delair, Jean Lumière, Tino Rossi, Yves Montand, Nana Mouskoury, Colette Renard

Zaj nkauj no txhais los ntawm Fabkis zaj nkauj « Le temps des cerises »)
Tus Txhais : Nkauj Hli
Kev Txhais: “Txiv Ntxhav Liab” txhais los ntawm “cherry” (English) los sis “cerise” (Français)


Plaub phab phab ntsa


Kuv yawg ua teb es thiaj tau noj
Zoo siab lug hais tias ua ib lub neej kaj siab
Kuv pog ua noj nyob tom tsev mov
Muaj ntsej muag heev  ua ib tug neeg ua teb tus poj niam.
Nkawv ib txwm hais tias nkawv tau txhua tsav yam nkawv xav tau,
Txhua tag kis, thaum nkawv sawv los:
(Muaj) plaub phab phab ntsa, peb lo lus, ob lub siab, ib txoj kev hlub.

Kuv mus txog lawm, ib lub nplaib khuam kuv tes:
Yawg tus me tus xeeb ntxwv, zaum no loj lawm.
Kuv nrhiav tau kuv lub roob ces kuv xav nrog nws nyob mus li.
Kuv xav kom nkawv tseem nyob pom wb ob leeg.
Nkawv yuav zoo siab hais tias zaum no wb muaj txhua tsav yam uas wb xav tau,
Txhua tag kis, thaum wb sawv los:
 (Muaj) plaub phab phab ntsa, peb lo lus, ob lub siab, ib txoj kev hlub.

Nyob hauv txoj kev loj dav ob npaug,
Nrog cov av faib ua tsheej thaj teb.
Zoo siab hais tias tseem paub tias muaj tej yam uas yeej tsis hloov li.
Kuv tseem muaj kev sib hlub thiab ua neej nyob,
Los ntawm zaj lus qhuab qhia ua neej no:
Lub neej thiab kev sib hlub yog plaub yam xwb.

Kuv yawg, ntuj yeej paub, kuv tshua nws heev,
Nrog nws thiab kuv pog nkawv  kev tsim nkawv ob leeg lub neej.
Es txhua hnub, kuv suav ntsoov tej txiaj ntsim,
Uas ntsib kev sib hlub zoo ua luaj no sawv ntsug roos kuv ib sab.
Txawm muaj dab tsi los, peb paub tias peb tau txhua tsav yam uas peb xav tau,
Txhua tag kis, thaum peb sawv los:
(Muaj) plaub phab phab ntsa, peb lo lus, ob lub siab, ib txoj kev hlub.

Aub, peb tau txhua tsav yam uas peb xav tau,
Nyob wb ob leeg xub ntiag:
(Muaj) plaub phab phab ntsa, peb lo lus, ob lub siab, ib txoj kev hlub.

Tus Txhais: Nkauj Hli Yaj
Four Walls
Randy  Travis

My Grandpa farmed for a livin',
Content to live the simpler kind of life.
My Grandma worked in the kitchen,
Awfully proud to be that farmer's wife.
They used to say that they'd got everything that they need,
Each mornin' they wake up:
Four walls, three words, two hearts, one love.

Here I am, ring on my finger:
Grandpa's little grandson, all grown up.
I found my rock and I plan to keep her.
I wish they were here to see the two of us.
They'd proud to know we've got everything that we need,
Each mornin' we wake up:
Four walls, three words, two hearts, one love.

With the highway twice as wide,
And the farmland sub-divided.
It's good to know that some things never change.
I'm still lovin' an I'm still livin',
By those simple words of wisdom:
Life an' love come down to just four things.

My Grandpa, Lord knows, I miss him,
An' the way that he and Grandma looked at life.
And each day, I count my blessings,
To have that kind of love here by my side.
No matter what, we know we've got everything that we need,
Each mornin' we wake up:
Four walls, three words, two hearts, one love.

Yeah, we've got everything that we need,
Between the two of us:
Four walls, three words, two hearts, one love.

Randy Travis’ Website: www.randytravis.com