Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des Hmong

Two-Voice Poems
by Kao-Ly Yang
Les poèmes à deux voix
par Kao-Ly Yang
Paj Huam Txuas Ob Lub Suab
Tus sau: Nkauj Hli Yaj

Huab Sawv Ya

Yog nws tsis hais tawm, ces nws yuav tuag
Cov huab sawv ya zem zuag
Ntxov ntxov tag kis ntawd
Nws niam ntaus ntawv qhia zoj
Kom txhob tuag
Cov huab sawv zuj zus ya tuaj
Ntxov ntxov hauv nws nruab siab
Cia ntaus ntaus ntawv toj
Txhais los ntawm lus Fabkis
Kom txog quaj

La Brume s'est levée

S'il ne le dit pas, il mourra
La brume s'est levée
Il tape des mots
Pour ne pas mourir
La brume s'est levée
Si tot dans son coeur
Il tape des mots
Pour ne pas pleurer.


Fog Has Risen

If he doesn't say it out, he will die
The fog has risen
So early this morning
He types words
To not die
The fog has risen
So early in his heart
He types words
To not cry.

Translated from Hmong by the author herselfCua Tshuab
Tus sau:  Nkauj Hli Yaj

Nplooj poob nplooj zeeg peg vog
Poob ntau daim mus rau ntau vuag
Hnub no ua cas kuv yuav kho siab ua luaj
Yuav quaj los sis yuav luag
Thiaj rub tau kuv lub siab mus nyob sab ntuj ntuag

Tam si no, nco npaum li cas los
Tus npaum suav twb mus tsis txog li
Ntshe yuav ua ib siab nyob nrog lub caij no si
Mus txua rau lub caij paj mab paj ntoo tawg
Seb kuv lub siab puas nco mus txog kawg.


Le Vent souffle

Les feuilles tombent, les feuilles s’effritent partout
Tombent quelques-unes à quelques milliers
Aujourd’hui pourquoi suis-je si déprimée ?
Devrais-je pleurer ou rire
Pour pouvoir faire voler mon cœur du côté du ciel de sourire?

Maintenant, il me manque à mourir
Mais même mon rêve ne lui parvient plus
Alors je vais devoir me faner avec l’hiver
Puis avec la saison où feuilles et fleurs s’éclosent
Pour voir si mon cœur ne va pas souffrir jusqu’à sa pose.

(Poème traduit du hmong par l’auteur elle-même)


Tsaus Ntuj

Tsauj ntuj nraum zoov
Tsauj ntuj nyob kuv nruab siab
Ntuj tsaus ntua lawm kuv me nplooj siab
Ua kuv mob kho siab ziab
La nuit

Il fait noir dehors
Il fait noir dans mon coeur
Le noir broie mon coeur
Il le broie dans la douleur

Faus tus Hlub

Nrog suab puam thiab kua muag
Li cog ib tsob ntoo
Tom tshav suab ze ntsuab xiab
puv zis tej txwm ntawv ncig lees

Faus tus phooj ywg
Nrog av thiab dej
Li cog ib lub paj
Saum lub roob dub nciab tav lus tej kab

Faus txoj kev nco
nrog lus thiab ntawv
Li cog ib tug Npausnpaj
Ib kab dhau ib kab nyob tej phab ntawv.


Enterrer un amour

Avec du sable et des larmes
Comme planter un arbre
Dans le d'sert vert de phrases

Enterrer un ami
Avec de la terre et de l'eau
Comme planter une fleur
Dans la montagne noire de mots

Enterrer un souvenir
Avec des mots et des phrases
Comme planter un baobab
Au travers des lignes fines d'une page.


Bury a love

With sand and tears
Like planting a tree
In the desert green of sentences

Bury a friend
With clay and water
Like planting a flower
In the mountain dark of words

Bury a souvenir
With words and phrases
Like planting a baobab
Throughout lines fine of a page

Poem written in 2008
Cia wb cog txoj kev hlub

Wb txoj kev hlub tiam no, cia muab cog rau tsob ntoo.
Saib seb puas loj hlob tuaj
Thaum wb tas sim neej lawm
Wb lub tsev tseem pom tsob ntoo txi txiv tawg paj
Qhia txog wb txoj me kev sib hlub.

Wb txoj kev hlub tiam no, cia muab cog hauv ees tej nej (internet)
Saib seb puas kam mus ib txhis
Thaum wb txoj sia tu tas
Wb cov lus tseem hais mus thoob ntuj
Seev yuj yees txog wb txoj me kev sib nco thaum ub.

Wb txoj kev sib hlub tiam no, cia muab cog rau ib daig nplooj duab
Saib seb puas txawj yam rau sab ntuj tid
Thaum wb ob lub cev yog plua tshauv
Wb cov ntsuj plig mam mus thawj yug dua ua neeg
Rov los sib hlub sib tshua li thaum i.

Plantons notre amour

Notre amour dans cette vie-ci, plantons-le dans un arbre
Pour voir s'il ne grandit
Quand nous ne serons plus de ce monde
Notre maison verra cet arbre fleurir et porter des fruits pour toujours
Rappelant notre bref amour. 

Notre amour dans cette vie-ci, plantons-le dans l'internet
Pour voir s'il n'existe à jamais
Quand les souffles de vie ont quitté nos corps de jais
Nos mots continueront à parler sur la terre
Rappelant notre soif d'amour de naguère.

Notre amour dans cette vie-ci, plantons-le dans un souvenir
Pour voir s'il ne s'envole hors des frontières
Quand nos corps deviendront poussière
Nos âmes renaîtront de ses cendres
S'aimant encore d'une même passion verte et tendre.

Let us Plant Our Love

Our love in this life, let us plant it in a tree
To see whether it would grow tall
When we won't be anymore in this world
Our house will see the tree blossom and grow fruits forever
Recalling our brief love.

Our love, in this life, let us plant in the internet
To see whether it would exist forever
When our breathes leave our jet bodies
Our words will be spoken through the world
Recalling our thirst of love long ago.

Our love, let us plant in a souvenir
To see whether it could fly beyond boundaries
When our bodies become dust
Our souls will be reborn of their ashes
Love again with the same green and tender passion.


Poem written in 2008.
Ob lub txiv duav    

Yuav tau ob lub txiv duaj             
Noj ib lub lawm, tseg ib lub cia                     
Kuv tus hlub tseem nyob deb   
Tos tos nws, lub siab zoo zoo         
Yog noj lub cia thiab, ces ntshe yuav tsis muaj lawm           
Kuv tus hlub tuaj, ces      
Nws yuav nqhis, kuv yuav tu siab.                          

Ntsia ntsia lub txiv duaj ces luag ib suab       
Tus ntxhiab niam tsw qab ua luaj           
Tshiab khiv li lub caij paj hmab tawg               
Qab zib li thaum koj plhws kuv 
Muab hnia, xav zuj zis txog tus hluas nraug                   
Nws puas yuav tuaj hmo no ned?                    
Kuv mam muab rau nws noj, ces nws siab yuav zoo tuaj.     

Lig lawv tiag lub sij hawm, mloog ntsoov nws       
zaum puab sab phab ntsa tos               
Liab tshiab tshiab, cia li daj doog         
Nkees nkees yuav tsaug zog los tseem hnov tuav nws lub npe              
Kuv lub siab niam seev seev ib tag hmo           
Me nag cia li rov poob dua.  
Les deux pêches 

J'ai acheté deux pêches.
J'ai mangé une, je garde l'autre 
Mon amour est loin,
Je l'attends,  joyeuse       
Si je la mange, elle ne sera plus            
Mon amour viendra, mais           
Il aura faim, et j'aurai du chagrin.                      

Je regarde la pêche et souris                  
Son odeur est engageante         
Fraîche comme le printemps     
Sucrée comme une caresse         
Je la flaire, pensant à mon amant, 
Viendra-t-il ce soir?         
Je la lui donnerai, et il sera enchanté.                         

Avancée est l'heure, je guette ses pas       
Face à ma cloison tressée          
La pêche a changé de couleur  
De rouge rose, elle est devenue jaunâtre
Le sommeil me chuchote son nom      
Alors murmure mon coeur,        
Et de nouveau tombe la pluie fine.

The two peaches  
 
I bought two peaches      
I ate one, and kept the other                      
My love is far away           
I wait for him, joyful           
If I eat it, it won't be
My love will come, but                  
He will be hungry, and I will feel sorrow         

I watch the peach, and smile    
Its smell is engaging        
Fresh like the spring        
Sweet like a caress                       
I smell it, wandering about my lover      
Will he be coming tonight? 
I will give it to him, he will be enchanted.        

Late is the hour, I watch his steps        
Stuck to my bedroom bamboo weaved fence          
From red pink, it has become yellowish                     
The sleep whispers to me his name
Then murmurs my heart              
Again, falls the fine rain.  
Lub Tog Los Tsis Pom Nws

Lub tog los tsis pom nws
Lub tog los tsis pom
Lub rooj, lub tub los tsis pom
Lub teeb, daim iav los tsis pom nws
Cov ntaub qhov rais hais
Hais lus rau tus cua, siab ya pais
Ntxhi ntxhi rau ob phab qhov rais
Lub moos hais dhia, siab poob nthav
Lub lauj kaub seev hu, siab yaj lad
Tsis pom nws teb ib lo lus lawm sad
Lub txaj niam kho siab, tsis ntsws li
Lub tog hauv ncoo seev ib tag hmo ntxhi
Lub ntuj tsaus tsawv ntho nws lub siab khi. 
La Chaise ne l'a pas vu 

La chaise ne l'a pas vu 
La chaise ne l'a pas vu
Ni la table, ni l'armoire 
Ni la lampe, ni le miroir
Le rideau répond au vent, éperdu
Chuchotant des mots aux volets
La montre parle, abattue
La bouilloire siffle, effarée
Il ne répond plus
Le lit se sent seul, tout nu
L'oreiller murmure, négligé
La nuit a emprisonné son coeur.   
The Chair Did not See Him

The chair did not see him
Chair did not see him   
Neither Table, Wardrobe       
Or Lamp, Mirror          
Curtains speak to the Wind, distraught
Whispering words to the shutters           
Clock chats, exhausted
Kettle whistles, scared
No one answers back 
Bed feels lonely, naked
Pillow murmurs, neglected        
Night seized her heart.    

Rau Teev Peb Caug

Rau Teev Peb Caug
Yog kev ua neej taug
Tseem pw cov huab
Twb tsim lawm iab suab
Sawv tsom ntoo xub me dej lwg
Tuav ib lub hnab xov nplej ntawv lub xub pwg
Nyob tos ib sab kev qhuav
Ploj zem zuag hauv cov huab tuab tuav
Tsis xav, me duab dub li
Ib tug poj niam hu ua Hli
Si zuj zus thaum sawv ntxov
Nplooj siab seev yuj yees phov.

Sau hnub 13 lub 3 hlis ntuj 2008


Six heures et demie

Six heures et demie
Routine d'une vie
Dort encore la brume
Réveillée avec amertume
Debout guettant la rosée d'une branche de pin
Avec un sac de paille à la main
Attendant à côté d'une route nue
Perdue dans le brouillard touffu
Oubliée, ombre brune
D'une femme au nom de Lune
S'imprégnant de douceur matinale        
Le foie chuchote une mélancolie pâle.

La lune parlant aux arbres

La lune parlant aux fleurs
Chantant son amour éclatant d'ardeur
Jusqu'à une heure avancée.

Son halo parcourt toute la forêt ombragée
Sautillant sur troncs, branches, feuillages d'azalée
Atteignant le coeur gai du cerisier rêveur.

Son ami le vent éparpille les pétales rosés 
Volant à travers monts et vallées
Pour se poser aux pieds d'un poirier bleu.

Son coeur commence à tourbillonner,
Voyant la belle lune enchantée,
Frémissant d'amour, il l'embrasse d'un baiser.


Lub hli seev ntxhi rau cov ntoo 

Lub hli seev ntxhi rau cov paj 
Ntxhi seev txoj kev hlub zoo cuag li lub hnub 
Mus txog ntua peb teev kaj ntug

Tus duab ci si tag nrho lub hav zoo ntsuab xiab  
Dhia vov me ntoo, me ceg, me nplooj, me paj zuag 
Mus cuag ntua tsob txiv ntshav liab lub siab luag npau suav

Cua, nws tus phooj ywg, niam tshuab me nplooj paj tsw qab
Ya sab rau rab, dhau toj roob hauv pes mus
Mus poob nthav rau tsob txiv lis xiav lus me ceg ntoo 

Nws lub plawv dhia pig poog nroo 
Pom dheev niam nkauj hli nra ci ntsa iab 
Siab kho heev, nws hniav kiag lis, tsob ntoo kiab.


Que le bonheur est éphémère

Devant ma porte tombent les feuilles
L'humidité laisse des pas d'humeur
Que le bonheur soit si éphémère
A peine né, déjà passé

Ua cas lub neej yuav luv ua luaj

Ntawm kuv lub qhov rooj niam poob cov me nplooj
Cov hws dej niam ua tej cov hneev taw kho siab khuav
Ua cas kev sib hlub yuav zoo li tus kab npauj xwb
Yug kiag ces twb tuag lawm