Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des HmongThe Fog
By Li Po

The mist is deep, the waters are bond;
Tiding and letters have no way to reach her.
Only in the azure sky there the moon beyond the clouds,
Minded to shine on the lovelorn pair so far apart.
All day things remind me and wound my heart,
Ma sad eyebrows are like a lock that is hard to open.
Night after night I ever keep for her the half of my quilt
In expectation of her spirit coming back to me in a dream


Huab Pw Hauv Hav


Huab niam tuab ua luaj, dej niam loj tas li
Twb tsis hais tsab ntawv, cov dej xwb twb ntws tsis txog kuv tus hluas nkauj.
Tab sis, dhau cov huab mus,saum lub ntuj xiav lus, lub hli
Tseem ci rau cov neeg sib ncaim lawm los niaj hnub sib nco tsis tseg
Txhua hnub, kuv lub neej tag lawm tseem tsim ua kuv mob siab tej zwb zag
Kuv cov plaub muag tu siab zis zoo li lub ntsuas phoo yeej qhib tsis tau li
Hmo dhau hmo, kuv tseg ntsoov ib sab tog hauv ncoo rau nws
Seb nws tus ntsuj plig puas yuav rov los hauv kuv txoj npau suav.La Brume


La brume est si épaisse, le flot si large
Que lettres ni marées n'arrivent jusqu'à elle
Mais au-delà des nuages, dans le ciel bleu, la lune
Cherche à luire sur ceux qui s'aiment de loin.
Tout le jour le passé vient me blesser le coeur.
Mes sourcils attristés forment une serrure difficile à ouvrir
Pour elle, chaque nuit je garde la moitié de ma couette
Espérant qu'en reve son esprit ne me revient.

This poem "The Fog" was written by Li Po, one of the most famous poets of the Tang Dynasty in China.
The  Hmong version wasn translated by Kao-Ly Yang.


Lub sij hawm nyob ua neej

Nrhiav lub sij hawm los luag kom zoo siab
Yog tus ntsuj plig lub suab seev
Nhiav lub sij hawm los ua si li tus menyuam
Yog txoj hauv kev tuav kev hluas
Nrhiav lub sij hawm coj tus yees txhua zaug
Yog txoj hauv kev ua rau yus vam meej
Nrhiav lub sij hawm los ua zoo rau txhua tus
Yog txoj hauv kev taug mus tsim lub neej zoo
Nrhiav lub sij hawm los thov ntuj pab
Yog lub zog txhawb tau kev khwv
Nrhiav lub sij hawm los hlub siab dawb paug
Yog lub homphiaj ua neej nyob

Tus Txhais: Nkauj Hli Yaj


Le temps de vivre

Prenez le temps de rire d'un bon coeur
C'est la musique de l'âme
Prenez le temps de jouer innocemment
C'est le secret de la jeunesse
Prenez le temps d'être calme toujours
C'est la condition du succès
Prenez le temps d'être bon envers tous
C'est le chemin du Bonheur
Prenez le temps de prier souvent
C'est la source de la réussite
Prenez le temps d'aimer allègrement
C'est la raison de vivre

Auteur non identifiéLub sij hawm hle tseg nws lub tsho


Tiv cua, tiv no thiab tiv nag,
Es niam mus hnav zoj lub me tsho paj ntaub paj nra
Ci ntsa iab tshiab khiv zoo nkauj li lub hnub
Tsis muaj ib nyuag tsiaj ib nyuag noog dab tsi
Yuav tsis seev tsis hais tias :
Lub sij hawm tau cia tiag nws lub me tsho
Tiv cua, tiv no thiab tiv nag.
Me dej, me pas txhawv nthiab kwj deg
Niam hnav tsoos hnav tsho ntog lis yeev
Nrog lwg nyiaj lwg kub;
Txhua leej txhua tus niam hnav tshiab khiv.
Lub sij hawm yeej cia kiag nws lub tsho
Tiv cua, tiv no thiab tiv nag tiag.

Tus txhais: Nkauj Hli YajLe temps a laissé son manteau
Charles d'Orléans

De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie  
De soleil luisant clair et beau.
Il n'y a bête ni oiseau  
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau  
De vent, de froidure et de pluie.
Rivière, fontaine et ruisseau   
Portent, en livrée jolie,
Portent, en livrée jolie,
Chacun s'habille de nouveau.
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie.
Paj huam fab kis

Lub Caij Pab Hmab Paj Ntoo Zeeg

Tej me ntxhiab ntuj nag thaum kuv tseem yau
Cov kab hnub kawg es ci thaum lub ntuj so yuav dhau !
Thaum yus muaj xya xyoo ua cas yuav zoo siab ua luaj,
Mus ncig ntiaj teb tag tsis lom zem li,
Rov los txog yus lub tsev !

Kuv txiv hoob qhia ntawv uas yeej muaj ntau xyoo,
Nrog me nkawj raug tsuj tuag pawg lug,
Niam tsw me kua npiv, me ntoo, me xaum khaum
Thiab tej me plua tshauv ntau diam
Es kam khawv cia dhau ib lub caij sov.

Ab lub me caij huab niam pw hauv hav,
Tej tsiaj tej noog ya tsheej pab tsheej ntwg,
Tus cua tshuab ncig qab vag tsib taug,
Tab sis kuv tuav rawv nyob ntiv tes xoo thiab xiv teg
Ib lub pooj liab rau riam sua.

Tus Txhais: Nkauj Hli Yaj


Automne
René-Guy Cadou

Odeur des pluies de mon enfance
Derniers soleils de la saison !
A sept ans comme il faisait bon,
Après d’ennuyeuses vacances,
Se retrouver dans sa maison !

La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées,
Sentait l’encre, le bois, la craie
Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été.

O temps charmant des brumes douces,
Des gibiers des longs vols d’oiseaux,
Le vent souffle sous le préau,
Mais je tiens entre paume et pouce
Une rouge pomme à couteau.


Yeej muaj ib lub caij tshav, ib lub caij tsaus
Ib lub caij hu nkauj, ib lub caij nyob ntsiag tos
Txhua txhua lub caij yeej muaj kev sib ncaim thiab kev yuav rov los sib ntsib dua.

 Txhais los ntawm «  Spring Moon » (Lub hli ci thaum paj hmab paj ntoo tawg) uas yog Bette Bao Lord sau
Tus Txhais : Nkauj Hli Yaj


There is a season for the sun, another for the night
A season to sing, another to keep silent oneself
Every season knows separation and the reunion.

Extrait de “Spring Moon” by Bette Bao Lord.

Il y a une saison pour le soleil, une autre pour la nuit,
Une saison pour chanter, une autre pour se taire
Toutes les saisons connaissent la séparation et les retrouvailles.

Extrait de “Lune de printemps” par Bette Bao Lord.