Trilingual Website    ---     Sau ua 3 yam lus    ---     Site trilingue 

Hmong Contemporary Issues
Hmoob cov Xwm Txheej rau Tiam no
Les Problématiques contemporaines des HmongXwm Txheej
TXIV NRAUG NTSUAG NTAUS COV DUAB NTXOO
Materialistic Culture & Greediness
Tus sau: Nkauj Hli Yaj

Zaj dab neeg "Niam Nkauj Zuag Paj thiab Niam Nkauj Kub Kaws" no hais txog kev sib hlub es tsis sib tau vim kev siab coob thiab kev tsis paub qhov tseeb. (Xav twm zaj dab neeg, nias ntawm no

Tej lub sij hawm, thaum yus xav paub seb Hmoob kev ua neej zoo licas lawm, yus yuav tau tig rov xav txog kev ua neej muaj nyob hauv cov dab neeg. Neej lub neej, ces tej zaum yus nyob ze yus dhau, ces yus tsis pom tsis nkag siab. Yog yus saib tej yam muaj dhau los lawm los sis yog yus mus saib cov dab neeg kwv yees, ces yus yuav pom tseeb tshaj. Lino, kev ntsuas xyuas zaj dab neeg "Niam Nkauj Zuag Paj ..." yuav qhib qhov rooj rau sawv daws xav txog ob yam xwm txheej nram no.

1. KEV PLAM KEV HLUB VIM TSIS PAUB QHOV TSEEB.
Txiv Nraug Ntsuag lub neej txom7 nyem, thaum pib rau thaum xaus. Tim dabtsi los sis leej twg?
Thaum pib, yeej yog tim kev tsis muaj hmoo: nws niam thiab txiv tuag, tseg nws. Tsis muaj tus pab tus qhia ces tau mus ua luag qhev.
Tab sis, thaum xaus, yog tib nws: nws tsis paub nws tus kheej yog leej twg thiab tsis paub kev tseeb ntawm kev cuav.
Rau kev sib hlub, yog muaj 2 tug neeg xwb, ces tsis muaj teeb meem ntau. Tiam sis, yog muaj 3 tug kiag, ces teeb meem sawv loj heev tuaj. Hauv zaj no, muaj Niam Nkauj Zuag Paj, Txiv Nraug Ntsuag thiab Niam Nkauj Kub Kaws. 3 tug lawm. Ib tug tshaj.  Zaj Laug muaj nws tus ntxhais ntse tshaj rau los tus txiv siab coob, ces xaus lub neej nyob tib leeg nrog kev khuv xim.

Hais txog kev ua neej, keb sib hlub mus txog hnub kawg, tsis yog yus yuav tau ib tug poj niam  los sis ib tug txiv yooj yim, ces yus yuav saib nws tsis muaj nqi li Txiv Nraug Ntsuag saib Niam Nkauj Zuag Paj. Pom tus tshiab, ces cia li xav mus yuav. Los sis luag tuaj ntxias yus ces cia li mus ntseeg luag hais.

Ua neej nyob no, thaum yus tau tus neeg zoo tshaj, yus yuav tsum paub qhov nyiaj qhov kub los poob rau yus sab tes. Txhob ua yuam kev, es plam yus tus tav. Tiag, yus yuav tsum hlub thiab saib yus tus poj niam los sis tus txiv muaj nqis, tsis txhob mus nrhiav ib tug tshiab, ib tsam tau ib tug phem tshaj li Niam Nkauj Kub Kaws. Thaum kawg, yus tseem yuav tau nyob ua neej kho siab nrog kev khuv xim li txiv Nraug Ntsuag khuv7 xim Niam Nkauj Zuag Paj.

2.  KEV NRHIAV QHOV TSEEM
Txiv Nraug Ntsuag plam nws tus Niam Nkauj Zuag Paj vim hais tias nws tsis ntsia saum ntuj thaum nws tus poj niam ya los mus. Nws tseem mus ntau daim duab ntxoo hauv cov thoob dej xwb.
Rau txiv Nraug Ntsuag li rau coob leej neeg, yog yus tsis nrhiav qhov tseem, tsis txawj mloog qhov tiag, ces yus poob yam tseem ceeb rau yus tshaj.

Lub tswv yim no yeej haum rau lub sij hawm tam sim no uas cov Hmoob tuaj nyob teb chaws vam meej. Muaj ntau yam cuam tshuam los sis txhab ntxiv rau lawv kev xav, kev coj, kev ntseeg, kev paub txawj ntse.  Ntau yam los sab nraud los yeej ua rau cov neeg Hmoob hloov. Tab sis, hloov npaum licas los puas tseem zoo khaws cia ib co tswv yim ua neej uas poj ua cia yawm ua tseg es twb tau siv los tsav lub neej thaum ntsib kev txom nyem, poob teb poob chaw, nyuab siab ntxhov plawv?

Niaj hnub no, muaj coob tug pheej xav hais tias tej yam tshiab, tej yam muab yooj yooj yim, tej yam nyob ze ze yus mas yeej zoo tshaj xwb. Tab sis, lawv ho tsis xav hais tias tej zaum, tej yam ntawd yog tej yam twb tsis yog qhov tseem, qhov meej thiab qhov yuav kav yus mus tas ib sim neej.

Piv txwv li Nraug Ntsuag pom Niam Nkauj Zuag Paj 13 tug duab nyob hauv cov thoob xwb los cia li mus ntaus ntaus, huas huas kom tau rov qab. Yeej tsis xav hais tias yus yuav nrhiav seb qhov twg yog tus neeg tiag tiag. Lino, nyob hauv peb Hmoob kev coj noj coj ua, yog pom ib tug duab ntxoo xwb los sis lub paj lus cua, txhob rawm ntseeg. Yuav tsum mus xyuas seb daim duab ntawd los sis cov lus ntawd los qhov twg los. Thiab yog leej twg yog tus tsim tawm, hais tawm tiag.

Yog muab piv rau kev txawj ntaub txawj ntawv, ib txhia yuav xav hais tias, yus kawm tau lino ces yus yeej paub txhij txhua tsav yam lawm. Tsis xav hais tias tej zaum yus pom qhov yus kawm xwb. Kev paub no yeej paub tsis txhua. Li txiv Nraug Ntsuag, tej zaum yuav tau tsa taub hau saib seb ua licas muab tsis tau niam Nkauj Zuag Paj los li. Tej zaum yus tsis paub mus nrhiav ntawm qhov chaw tseem es thiaj li ua rau yus mus tsis txog, los sis yus ntsia yus muaj nuj nqi heev es yus thiaj li pab tsis tau yus tus kheej.

Twm Niam Nkauj Zuag Paj Zaj dab neeg: niam ntawm no


Copyright © 2002 Kao-Ly Yang
All Rights Reserved.
LUS TSEEB CEEB
THAM NYOB HAUV
ZAJ NTAWV NO

Kev muaj nuj nqis rau dab neeg
Kev khuv xim
Kev nyiam nyiaj thiab khom
Kev paub tab
Kev paub kev tiag
Kev sib hlub mus tas sib sis
Kev nrhiav qhov tiag